ข้อมูล โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

1124

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120695
รหัส Smis 8 หลัก : 57012002
รหัส Obec 6 หลัก : 120695
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Damrongratsongkroh
ที่อยู่ : หมู่ 2 – ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 711450
โทรสาร : 53711471
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่พิเศษ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17-พ.ค.-76
อีเมล์ : ds2476@yahoo.co.uk
เว็บไซต์ : www.damrong.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 2 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 09:24:39 น.)