ข้อมูล โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

1080

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120736
รหัส Smis 8 หลัก : 57032009
รหัส Obec 6 หลัก : 120736
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Doiluang Ratchamunklaphisek School
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านแม่บงใต้ ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-790087
โทรสาร : 53790087
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ก.ค.-31
อีเมล์ : khunkitiwat@gmail.com
เว็บไซต์ : sites.google.com/site/doiluangratschool/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โชคชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 60 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 14:19:59 น.)