ข้อมูล โรงเรียนดอยงามวิทยาคม

780

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120714
รหัส Smis 8 หลัก : 57022005
รหัส Obec 6 หลัก : 120714
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยงามวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : doingamwittayakom
ที่อยู่ : หมู่ 11 บ้านสันโค้ง ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53185626
โทรสาร : 53185625
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2540
อีเมล์ : doingam03@gmail.com
เว็บไซต์ : doingamwittayakom.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 12:03:47 น.)