ข้อมูล โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

1082

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320300
รหัส Smis 8 หลัก : 56012004
รหัส Obec 6 หลัก : 320300
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอกคำใต้วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Dokkhamtaiwittayakhom
ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56120
โทรศัพท์ : 0-5449-1486
โทรสาร : 54491775
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 8-มิ.ย.-15
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : www.dkt.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดอนศรีชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 102 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 0.5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 14:49:16 น.)