ข้อมูล โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป

1021

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120609
รหัส Smis 8 หลัก : 57030152
รหัส Obec 6 หลัก : 120609
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maesalab School
ที่อยู่ : หมู่ 19 บ้านแม่สะแลป ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-160140
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2532
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : www.maesalab.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.แม่สลองใน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 55 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:04:02 น.)