ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

781

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120104
รหัส Smis 8 หลัก : 57040022
รหัส Obec 6 หลัก : 120104
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
ที่อยู่ : หมู่ 14 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 53192319
โทรสาร : 53192319
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2500
อีเมล์ : sridonchaischool2561@gmail.com
เว็บไซต์ : URL http://bansridonchai.ac.th/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศรีดอนชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 78 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 16 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:45:56 น.)