ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

948

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120625
รหัส Smis 8 หลัก : 57040146
รหัส Obec 6 หลัก : 120625
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านต้าตลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chumchonbantatalad
ที่อยู่ : หมู่ 12 ต้าร่องไผ่ ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57340
โทรศัพท์ : 0-5379-7002
โทรสาร : 53797002
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/6/2500
อีเมล์ : tatalad58@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.tatalad.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลต้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:11:09 น.)