ข้อมูล โรงเรียนจุนวิทยาคม

1198

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจุนวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320294
รหัส Smis 8 หลัก : 56022001
รหัส Obec 6 หลัก : 320294
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : จุนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chunwittayakom School
ที่อยู่ : หมู่ 7 ไชยสถาน ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56150
โทรศัพท์ : 0-5445-9238
โทรสาร : 54459261
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 28/6/2514
อีเมล์ : py2chun128@gamil.com
เว็บไซต์ : http://ww.cwkpy.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 120 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 0.5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:13:10 น.)