ข้อมูล โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม

1641

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120717
รหัส Smis 8 หลัก : 57032001
รหัส Obec 6 หลัก : 120717
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : จันจว้าวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Janjawawittayakhom
ที่อยู่ : หมู่ 2 ป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57270
โทรศัพท์ : 053-775182
โทรสาร : 53775182
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 19/6/2519
อีเมล์ : janjawa2004@hotmail.com
เว็บไซต์ : jjw.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 54 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 45 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:04:13 น.)