อำเภอแม่จัน

1095

พระธาตุกู่แก้วคู่บ้าน แม่น้ำจันคู่เมือง
ลิ้นจี่หวานลือเลื่อง รุ่งเรืองวัฒนธรรม