ประเพณีที่สำคัญ

มกราคม

 

 

-การแสดง  Mini  Light  &  Sound  “อาข่า  คนภูเขา”  อ.  แม่จัน

-ประเพณีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย  อ.เมือง

-งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช   อ.เมือง

-วันศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อ.แม่สรวย

กุมภาพันธ์

 

 

-งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม  อ.เมือง

-งานเทศกาลดอกเสี้ยวบานบนภูชี้ฟ้า  อ.เทิง

-งานจาวดอยสัมพันธ์   อ.เมือง

-งานเจ้าพระพรมมหาราช  อ.แม่สาย

มีนาคม

 

 

-งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุเจ้าดอยตุง   อ.แม่สาย

เมษายน

 

 

-งานสงกรานต์อภิบาลปลาบึก   อ.เชียงของ

-ประเพณีสงกรานต์  ทุกอำเภอ

-งานพิธีสืบชะตาเวียงเชียงของ   อ. เชียงของ

-งานอนุรักษ์มรดกไทยล้านนา   อ.เมือง

พฤษภาคม

 

 

งานจัดพิธีสรงน้ำพระธาตุวัดแก้ว  พระธาตุวัดหลวง  อ.เชียงของ

-เทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย  อ.เมือง

-งานบุญบั้งไฟล้านสูงตระหง่านที่เมืองเทิง  อ.เทิง

กรกฎาคม

 

 

-ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ทุกอำเภอ

สิงหาคม

 

 

-เทศกาลงานลำไยและผลไม้เมืองเชียงราย  อ.เมือง

-งานประเพณีโล้ชิงช้าชาวอาข่า  อ.แม่ฟ้าหลวง

ตุลาคม

 

 

-งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง  อ.เมือง

-พิธีตักบาตรดาวดึงส์ไหว้สาองค์อินทร์  อ.แม่สาย

พฤศจิกายน

 

 

-งานประเพณีลอยกระทง  ทุกอำเภอ

-งานวัฒนธรรมชาวดอย  “บัวตองบาน”  อ.แม่ฟ้าหลวง

ธันวาคม

 

 

-มหกรรมชา  ซากุระบาน  อาหารชนเผ่า  ดอยแม่สลอง  อ.แม่ฟ้าหลวง

-งานประเพณีปีใหม่ม้ง   อ.เทิง

-งานมหกรรมอาหารเชียงราย   อ.เมือง

-เทศกาลประเพณีปีใหม่ลูกข่าง ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า อ.แม่ฟ้าหลวง

-งานดอกทานตะวันบาน  กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

-งานใบชาและพฤกษาชาติฯ  อ.เมือง

-งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง  อ.เมือง

-เทศกาลกินปลาและกุ้ง  อ.พาน

-เทศกาลกินกุ้งและมหกรรมอาหารอำเภอเทิง  อ.เทิง