ข้อมูล โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

829

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120728
รหัส Smis 8 หลัก : 57042008
รหัส Obec 6 หลัก : 120728
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไม้ยาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maiyawitthayakhom school
ที่อยู่ : หมู่ 4 190 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : 0-53672370
โทรสาร : 53672370
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20-เม.ย.-33
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : www.maiyavit.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ไม้ยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 65 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:42:25 น.)