ข้อมูล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)

792

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120509
รหัส Smis 8 หลัก : 57020167
รหัส Obec 6 หลัก : 120509
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thairathwitya๓๒
ที่อยู่ : หมู่ 3 สา ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57260
โทรศัพท์ : 53789353
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2481
อีเมล์ : thairat32@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่เจดีย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 85 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 18:17:26 น.)