ข้อมูล โรงเรียนโรงช้างวิทยา

785

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงช้างวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120224
รหัส Smis 8 หลัก : 57020091
รหัส Obec 6 หลัก : 120224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โรงช้างวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rongchangwitthaya
ที่อยู่ : หมู่ 5 โรงช้างวิทยา ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57190
โทรศัพท์ : 53761446
โทรสาร : 53761446
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 6/5/2480
อีเมล์ : rcw.2524@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลโรงช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 57.9 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 4.9 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:56:25 น.)