ข้อมูล โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา

1144

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120645
รหัส Smis 8 หลัก : 57020216
รหัส Obec 6 หลัก : 120645
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โป่งแพร่วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongphraewitthayaschool
ที่อยู่ : หมู่ 2 ป่าซางใต้ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57250
โทรศัพท์ : 53778333
โทรสาร : 53778333
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 29/11/2442
อีเมล์ : pongphrae.cr2@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120645
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โป่งแพร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 16.1 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10.4 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:57:10 น.)