ข้อมูล โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม

994

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120150
รหัส Smis 8 หลัก : 57030056
รหัส Obec 6 หลัก : 120150
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่แอบวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maeaebwitthayakhom
ที่อยู่ : หมู่ 11 แม่แอบ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 611499151
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2515
อีเมล์ : maeaebsc@maw.ac.th
เว็บไซต์ : www.facebook.com/maeaeb.school
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านแซว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 53 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13:01:41 น.)