ข้อมูล โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

1071

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120713
รหัส Smis 8 หลัก : 57022004
รหัส Obec 6 หลัก : 120713
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่อ้อวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maeoowittayakom
ที่อยู่ : หมู่ 13 บ้านสันป่าเมา ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53671589
โทรสาร : 53671589
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 3-ก.พ.-38
อีเมล์ : maeoowittayakom@gmail.com
เว็บไซต์ : www.maeoowit.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่อ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 26 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:46:24 น.)