ข้อมูล โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

917

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120729
รหัส Smis 8 หลัก : 57042007
รหัส Obec 6 หลัก : 120729
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maetamtadkwuanwitthayakhom
ที่อยู่ : หมู่ 7 84 ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : 53190651
โทรสาร : 53190651
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2500
อีเมล์ : mtwit@maetamwit.ac.th
เว็บไซต์ : www.maetamwit.ac.th/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตาดควัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 75 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 24 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กันยายน 2561 เวลา 15:01:56 น.)