ข้อมูล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

1138

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120716
รหัส Smis 8 หลัก : 57032003
รหัส Obec 6 หลัก : 120716
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่จันวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านป่าซาง ตำบล อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ : 053-771787
โทรสาร : 53771545
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่พิเศษ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : mwk.m@chaiyo.com
เว็บไซต์ : www.mwk.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:15:38 น.)