ข้อมูล โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

816

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120520
รหัส Smis 8 หลัก : 57010107
รหัส Obec 6 หลัก : 120520
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงแก้ววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiangkaewwitaya
ที่อยู่ : หมู่ 1 ดอนแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 053-154163
โทรสาร : 053-154163
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/4/2500
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : ?htt://61.19.32.116/107
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เมืองชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 22 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:31:05 น.)