ข้อมูล โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

992

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120730
รหัส Smis 8 หลัก : 57042009
รหัส Obec 6 หลัก : 120730
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงแก่นวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiangkeanwittayakhom
ที่อยู่ : หมู่ 1 109 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ : 0-5360-8130
โทรสาร : 53608288
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 11/12/2527
อีเมล์ : 053608130@wkk-school.ac.th
เว็บไซต์ : www.wkk.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หล่ายงาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 155 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:39:38 น.)