ข้อมูล โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา

966

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120655
รหัส Smis 8 หลัก : 57010127
รหัส Obec 6 หลัก : 120655
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงเชียงรุ้งวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wiangchiangrungwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 5 ห้วยเคียน ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 053-171559
โทรสาร : 053-160164
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 25-พ.ค.-09
อีเมล์ : wcvschool@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://school.obec.go.t
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ทุ่งก่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 21:36:59 น.)