ข้อมูล โรงเรียนเวียงห้าววิทยา

931

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงห้าววิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120316
รหัส Smis 8 หลัก : 57020058
รหัส Obec 6 หลัก : 120316
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงห้าววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wianghaowittaya school
ที่อยู่ : หมู่ 7 ร่มโพธิ์งาม ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53605145
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ. 2485
อีเมล์ : wianghao@gmail.com
เว็บไซต์ : wianghaowittaya.cri2.go.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.เวียงห้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 38 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:29:18 น.)