ข้อมูล โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

1048

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120726
รหัส Smis 8 หลัก : 57022009
รหัส Obec 6 หลัก : 120726
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงป่าเป้าวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wiangpapao Wittayakom
ที่อยู่ : หมู่ 1 หัวเวียง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170
โทรศัพท์ : 53781376
โทรสาร : 53649124
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17/4/2517
อีเมล์ : wpkwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.wpk.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 87 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:17:47 น.)