ข้อมูล โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

975

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120703
รหัส Smis 8 หลัก : 57012010
รหัส Obec 6 หลัก : 120703
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงชัยวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : WIANGCHAI WITTHAYAKHOM
ที่อยู่ : หมู่ 10 402 บ้านชัยภูมิ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 53769214
โทรสาร : 53768039
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17-มี.ค.-19
อีเมล์ : wckschool@hotmail.com
เว็บไซต์ : wckschool.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เวียงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2557 เวลา 21:12:35 น.)