ข้อมูล โรงเรียนเทิงวิทยาคม

1956

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเทิงวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120708
รหัส Smis 8 หลัก : 57042004
รหัส Obec 6 หลัก : 120708
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เทิงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thoengwittayakhom school
ที่อยู่ : หมู่ 1 278 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 0-5379-5474
โทรสาร : 53975475
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่พิเศษ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 29-ก.ค.-11
อีเมล์ : THOENGKK@SANOOK.CO
เว็บไซต์ : www.thoengwit.net
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 84.6 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3.9 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 16:01:05 น.)