ข้อมูล โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

1154

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120719
รหัส Smis 8 หลัก : 57032004
รหัส Obec 6 หลัก : 120719
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เชียงแสนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chiang Saen Witthayakom School
ที่อยู่ : หมู่ 2 เวียงเหนือ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 053-650754
โทรสาร : 053-650754 ต่อ 26
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2511
อีเมล์ : school@chiangsaen.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.csws.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 62 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:32:44 น.)