ข้อมูล โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

858

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320299
รหัส Smis 8 หลัก : 56022006
รหัส Obec 6 หลัก : 320299
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เชียงม่วนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chiangmuanwittayakom
ที่อยู่ : หมู่ 1 มาง ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56160
โทรศัพท์ : 0-5449-5121
โทรสาร : 54495200
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 5-มิ.ย.-18
อีเมล์ : py2chm315@gmail.com
เว็บไซต์ : www.labschoos.net/chian
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เชียงม่วน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 225 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 16:43:23 น.)