ข้อมูล โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

1336

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120705
รหัส Smis 8 หลัก : 57042001
รหัส Obec 6 หลัก : 120705
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เชียงของวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chiangkhonwittayakom
ที่อยู่ : หมู่ 10 350 บ้านโจ้โก้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 0-5379-1434
โทรสาร : 53791537
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 14-ก.พ.-06
อีเมล์ : ckwschool@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.ckw.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 100 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1.5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มกราคม 2561 เวลา 14:23:33 น.)