ข้อมูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

965

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320309
รหัส Smis 8 หลัก : 56012009
รหัส Obec 6 หลัก : 320309
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Srinagarindra the Princess Mother School Phayao
ที่อยู่ : หมู่ 17 จำปา ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56000
โทรศัพท์ : 882581538
โทรสาร : 54422839
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 24-ธ.ค.-39
อีเมล์ : srinagarin@sw-phayao.ac.th
เว็บไซต์ : www.sw-phayao.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 120 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 19:13:58 น.)