ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น

862

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120570
รหัส Smis 8 หลัก : 57040140
รหัส Obec 6 หลัก : 120570
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเวียงแก่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanwiangkaen
ที่อยู่ : หมู่ 1 หล่ายงาว ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ : 0-5360-8228
โทรสาร : 53608228
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/5/2499
อีเมล์ : anubanwiangkaen@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120570
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หล่ายงาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 85 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 23:43:01 น.)