ข้อมูล โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม

1113

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120697
รหัส Smis 8 หลัก : 57012004
รหัส Obec 6 หลัก : 120697
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยสักวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaisakwitthayachom School
ที่อยู่ : หมู่ 14 204 บ้านสันต้นเปา ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53678723
โทรสาร : 53678723
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 9-ธ.ค.-24
อีเมล์ : hswk053678723@gmail.com
เว็บไซต์ : www.hswk.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 28 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10:35:22 น.)