ข้อมูล โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา

1111

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120413
รหัส Smis 8 หลัก : 57020110
รหัส Obec 6 หลัก : 120413
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huainamkhunvittaya
ที่อยู่ : หมู่ 16 บ้านห้วยน้ำข่น ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53163390
โทรสาร : 53163390
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 30/11/2513
อีเมล์ : huainamkhun@gmail.com
เว็บไซต์ : www.huainamkhun.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าก๊อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 71 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 44 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08:51:57 น.)