ข้อมูล โรงเรียนหนองแรดวิทยา

872

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองแรดวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120187
รหัส Smis 8 หลัก : 57040091
รหัส Obec 6 หลัก : 120187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : หนองแรดวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nongradvittaya
ที่อยู่ : หมู่ 2 หนองแรด ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57230
โทรศัพท์ : 0-5395-4180
โทรสาร : 0-5395-4180
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16/5/2479
อีเมล์ : Decha2504@Gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.nongradwittaya.com/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนองแรด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 17 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 12:28:56 น.)