ข้อมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

1128

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120694
รหัส Smis 8 หลัก : 57012001
รหัส Obec 6 หลัก : 120694
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สามัคคีวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
ที่อยู่ : หมู่ – 159 ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53711018
โทรสาร : 53713003
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่พิเศษ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ. 2451
อีเมล์ : samakkhi1@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.samakkhi.ac.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เชียงราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 1 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 10:01:08 น.)