ข้อมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

1308

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120701
รหัส Smis 8 หลัก : 57012008
รหัส Obec 6 หลัก : 120701
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สามัคคีวิทยาคม 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : samakkhiwitthayakhom 2
ที่อยู่ : หมู่ 1 หัวฝาย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53160848
โทรสาร : 53160848
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 28-ธ.ค.-36
อีเมล์ : swk2@swk2.ac.th
เว็บไซต์ : www.swk2.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เชียงราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 7.2 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 10:23:35 น.)