ข้อมูล โรงเรียนสันหนองควาย

1204

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันหนองควาย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120304
รหัส Smis 8 หลัก : 57020007
รหัส Obec 6 หลัก : 120304
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันหนองควาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sunnongkwai
ที่อยู่ : หมู่ 4 สันหนองควาย ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53185607
โทรสาร : 53185607
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พุทธศักราช 2482
อีเมล์ : snk2551@gmail.com
เว็บไซต์ : snk.cri2.go.th/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดอยงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 31.5 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:04:21 น.)