ข้อมูล โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว

748

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120335
รหัส Smis 8 หลัก : 57030046
รหัส Obec 6 หลัก : 120335
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันสลีหลวง-สันนายาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sansaleeluang-sannayao
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านสันสลีหลวง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-665835
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2480
อีเมล์ : sansaleeb@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120335
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศรีค้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 7 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 9 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:37:59 น.)