ข้อมูล โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)

1096

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120351
รหัส Smis 8 หลัก : 57030048
รหัส Obec 6 หลัก : 120351
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันทราย(พรหมณีวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sansaiphrommaniwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 1 สันทราย ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 53653555
โทรสาร : 53653555
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 29-พ.ย.-42
อีเมล์ : sansaiphom@gmail.com
เว็บไซต์ : http://wwwcr3.go.th/san
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลสันทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 3 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 14:24:43 น.)