ข้อมูล โรงเรียนสันทรายงามวิทยา

864

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120171
รหัส Smis 8 หลัก : 57040080
รหัส Obec 6 หลัก : 120171
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันทรายงามวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sunsaingamwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 3 229 บ้านชวา ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 0-53188056
โทรสาร : 53188056
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/6/2500
อีเมล์ : sansaing2012@hotmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันทรายงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 6 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:09:09 น.)