ข้อมูล โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

1062

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120733
รหัส Smis 8 หลัก : 57032008
รหัส Obec 6 หลัก : 120733
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันติคีรีวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Santikeereewitthayakhom
ที่อยู่ : หมู่ 1 สันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-765248
โทรสาร : 053-765249
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2525
อีเมล์ : santikeereewit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.santikeereevit.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่สลองนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 60 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 40 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 17:03:52 น.)