ข้อมูล โรงเรียนสันกลางวิทยา

1033

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันกลางวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120253
รหัส Smis 8 หลัก : 57020062
รหัส Obec 6 หลัก : 120253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันกลางวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sanklangvittaya School
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านป่าข่า ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 934383322
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ก.ย.-83
อีเมล์ : Sanklangvittaya9@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09:17:43 น.)