ข้อมูล โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา

823

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120235
รหัส Smis 8 หลัก : 57020094
รหัส Obec 6 หลัก : 120235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ศรีโพธิ์เงินวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SRIPHONGOENWITTHAYA
ที่อยู่ : หมู่ 2 ศรีมงคล ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57190
โทรศัพท์ : 53607303
โทรสาร : 53607303
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2504
อีเมล์ : sripho375@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 63.3 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10.3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 16:17:06 น.)