ข้อมูล โรงเรียนร่องธารวิทยา

906

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่องธารวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120242
รหัส Smis 8 หลัก : 57020010
รหัส Obec 6 หลัก : 120242
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ร่องธารวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rongtharnwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านร่องธาร ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 0-5318-6788
โทรสาร : 0-5318-6788
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1 มิถุนายน พ.ศ.2481
อีเมล์ : rongtharn@gmail.com
เว็บไซต์ : http://rongtharn.cri2.go.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.ทรายขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 13.2 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 23 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 22:58:50 น.)