ข้อมูล โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม

899

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120732
รหัส Smis 8 หลัก : 57042011
รหัส Obec 6 หลัก : 120732
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ยางฮอมวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : YANGHOMWITTAYAKHOM
ที่อยู่ : หมู่ 12 ยางฮอม ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57340
โทรศัพท์ : 0-5360-6213-2
โทรสาร : 53606213
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10-ส.ค.-40
อีเมล์ : admin@yanghom.ac.th
เว็บไซต์ : www.yanghom.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยางฮอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 77 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 10:07:46 น.)