ข้อมูล โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

1095

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320292
รหัส Smis 8 หลัก : 56012002
รหัส Obec 6 หลัก : 320292
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ฟากกว๊านวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Fakkwan Wittayakom
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านห้วยลึก ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56000
โทรศัพท์ : 864285731
โทรสาร : 54427247
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17-พ.ค.-19
อีเมล์ : fakkwanfc@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.fkk.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านตุ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 103 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:50:22 น.)