ข้อมูล โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

726

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120711
รหัส Smis 8 หลัก : 57022002
รหัส Obec 6 หลัก : 120711
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พานพิเศษพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phanpisetpittaya
ที่อยู่ : หมู่ 1 ดอยชัยมงคล ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53721513
โทรสาร : 53721748
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : ปี พ.ศ. 2518
อีเมล์ : ppyschool@gmail.com
เว็บไซต์ : phanpiset.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันติสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:15:51 น.)