ข้อมูล โรงเรียนพานพิทยาคม

1236

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพานพิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120710
รหัส Smis 8 หลัก : 57022001
รหัส Obec 6 หลัก : 120710
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พานพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phanphittayakom School
ที่อยู่ : หมู่ 17 816 บ้านป่ากว๋าว ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 0-5372-1512
โทรสาร : 0-5372-2577
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่พิเศษ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10/2/2510
อีเมล์ : officer@phanphit.ac.th
เว็บไซต์ : www.phanphit.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 15:13:58 น.)