ข้อมูล โรงเรียนพญาเม็งราย

876

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพญาเม็งราย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120727
รหัส Smis 8 หลัก : 57042006
รหัส Obec 6 หลัก : 120727
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พญาเม็งราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phayamengrai school
ที่อยู่ : หมู่ 1 159 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : 53799200
โทรสาร : 53799200
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2-มิ.ย.-18
อีเมล์ : pmrschool@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.phayamengraischool.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : .
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:43:34 น.)