ข้อมูล โรงเรียนพญาลอวิทยาคม

1016

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320295
รหัส Smis 8 หลัก : 56022002
รหัส Obec 6 หลัก : 320295
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พญาลอวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phayalaw
ที่อยู่ : หมู่ 11 ร่องแมดสันติสุข ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56150
โทรศัพท์ : 0-5444-7277
โทรสาร : 54447277
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 30-พ.ค.-27
อีเมล์ : py2chun129@gmail.com
เว็บไซต์ : www.plw.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลทุ่งรวงทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 74 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:03:01 น.)